ถุงขยะสีเล็กใส่ขยะในห้องหรือห้องครัว

ขนาดถุง การบรรจุ จำนวนใน/kg ความหนา
ถุงขยะ 18” x 20”(12 + 3 + 3) * 20 1 kg/แพ็ค   25 kg / กระสอบ / ขนาดถัง 10 ลิตร 38 - 43 ใบ 0.12 มิล/คู่
ถุงขยะ 20” x 30”(14 + 3 + 3) * 30 1 kg/แพ็ค   25 kg / กระสอบ / ขนาดถัง 30 ลิตร 23 - 24 ใบ 0.13 มิล/คู่
ถุงขยะ 22” x 30”(16 + 3 + 3) * 30 1 kg/แพ็ค   25 kg / กระสอบ / ขนาดถัง 40 ลิตร 22 - 24 ใบ 0.13 มิล/คู่
ถุงขยะ 24” x 28”(18 + 3 + 3) * 28 1 kg/แพ็ค   25 kg / กระสอบ / ขนาดถัง 40 ลิตร 22 - 24 ใบ 0.13 มิล/คู่
ถุงขยะ 28” x 36”(20 + 4 + 4) * 36 1 kg/แพ็ค   25 kg / กระสอบ / ขนาดถัง 50 ลิตร 14 - 15 ใบ 0.15 มิล/คู่
ถุงขยะ 30” x 40”(20 + 5 + 5) * 40 1 kg/แพ็ค   25 kg / กระสอบ / ขนาดถัง 60 ลิตร 10 - 11 ใบ 0.15 มิล/คู่
ถุงขยะ 36” x 45”(26 + 5 + 5) * 40 1 kg/แพ็ค   25 kg / กระสอบ / ขนาดถัง 120 ลิตร 6 - 7 ใบ 0.15 มิล/คู่
ถุงขยะ 40” x 60”(28 + 6 + 6) * 60 1 kg/แพ็ค   25 kg / กระสอบ / ขนาดถัง 200 ลิตร 5 - 6 ใบ 0.15 มิล/คู่
ถุงขยะ 45” x 60”(31 + 7 + 7) * 60 1 kg/แพ็ค   25 kg / กระสอบ / ขนาดถัง 240 ลิตร 4 - 5 ใบ 0.15 มิล/คู่


ประโยชน์  ในการใช้ถุงพลาสติกย่อยสลาย
1. สัมผัสอาหารได้ (Food Safety)
2. สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)
3. แปรรูปใช้ใหม่ได้ (Recycle)
4. ลดปัญหาภาวะ ขยะล้นเมือง
5. ลดการอุดตันของท่อระบายน้ำ  ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของปัญหาการ
    เกิดน้ำท่วม
6. ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ก่อให้
    เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
7. ลดภาระ ในงบประมาณของประเทศในการกำจัดขยะ
8. สร้างพฤติกรรมของมนุษย์ในการร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและ
    รักษาโลก ให้สะอาดปลอดภัย