ติดต่อเรา

ประโยชน์ของขยะ


ประโยชน์ของขยะ 
 

ประโยชน์ของขยะ

          ประโยชน์ของขยะมีมากมาย ก่อนทิ้งขยะ คิดสักนิดว่าขายได้หรือยังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องล้างให้สะอาดก่อนเก็บไว้ขาย  การนำขยะมาใช้ประโยชน์แยกตามประเภทได้ดังนี้
           1.ขยะประเภทพลาสติก ขวดแก้วสี ควรแยกประเภทอย่างชัดเจน เช่น
              · พลาสติก ควรแยกฝาขวด ฉลาก แยกขวดใสและขวดสีออกจากกัน
              · ขวดแก้วสี หากเป็นขวดเครื่องดื่ม เช่น เบียร์ ควร แยกใส่กล่องเดิมขายได้ราคาดี
              ขยะพลาสติก ขวดแก้วสี การคัดแยกขยะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังมีประโยชน์ในการนำไปขาย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้

ล้างขวดแก้ว

ขวดแก้วแยกสี

          2. ขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่ม กระป๋องโลหะ เก็บล้างทำความสะอาดแล้วนำไปขายเพิ่มรายได้

แยะกระป๋อง

ล้างกระป๋อง

          3. ขยะประเภทกระดาษขาว กระดาษสี กระดาษหนังสือพิมพ์หรือเศษกระดาษ
              ขยะประเภทนี้จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น หากมีการคัดแยกประเภทกระดาษต่างๆ ออกจากกัน แยกลวดเย็บกระดาษ ต้องแยกกระดาษที่มีกาวเหนียวหรือพลาสติกหน้าซองจดหมายออก ประโยชน์ของขยะประเภทนี้ ได้แก่ ใช้เป็นกระดาษหน้าที่ 2  ใช้เป็นกระดาษพิมพ์อักษรเบลให้กับผู้พิการทางสายตา และนำไปขายสร้างรายได้

แยกกระดาษ

          4. ขยะประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ มีประโยชน์มากมาย เช่น
              · ทำน้ำหมักชีวภาพ ใช้เป็นปุ๋ยให้แก่พืช ผสมน้ำยาล้างทำความสะอาดพื้นใส่ในท่อระบายน้ำช่วยบำบัดน้ำ
เสีย ลดกลิ่นเหม็น หรือเทในถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลช่วยให้ส้วมเต็มช้า

หั่นฝัก

ทำน้ำหมักชีวภาพ

             · หมักทำก๊าซชีวภาพ ใช้เป็นพลังงานความร้อนในการหุงต้ม กากที่เหลือนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้
             · หมักทำปุ๋ย ใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืช ปลูกผัก บำรุงพืชบำรุงดินเป็นอย่างดี
             · เลี้ยงไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินจะกินขยะเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ แล้วขับถ่ายเป็นมูลไส้เดือนดิน นำไปใช้เป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี และได้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดินอีกด้วย

หมักทำก๊าซชีวภาพ

เลี้ยงไส้เดือนดิน

          5. ขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
             · หากชำรุด ควรซ่อมแซม นำกลับไปใช้ใหม่ได้หรือบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
             · แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ควรรวบรวมไว้ส่งคืนบริษัทที่รับคืนผลิตภัณฑ์ หรือที่จุดรับ รวบรวมทิ้งขยะดังกล่าว

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
          6. ขยะประเภทนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้
               · กระป๋อง กล่องโลหะ มีประโยชน์ เช่น นำมาทำเป็นวัสดุสำหรับใส่สิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น      
               · กะละมังพลาสติก ถังพลาสติก ยางรถยนต์ มีประโยชน์ เช่น นำมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ ทำเป็นของเล่นสำหรับเด็ก เป็นต้น
               · ขวดน้ำพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องนม ถุงพลาสติกใส่ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม มีประโยชน์ เช่น นำมาทำเป็นตะกร้า วัสดุใส่สิ่งของ เป็นต้น

 
 
"การคัดแยกขยะที่ต้นทาง...เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ"
 
credit : http://env.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/env/ewt_news.php?nid=962&filename=index