ติดต่อเรา

กระบวนการผลิต


กระบวนการผลิต

 กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตถุงพลาสติก 
 
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยใช้เครื่องจักรในเกือบทุกขั้นตอนการผลิต กระบวนการผลิตของถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีขั้นตอนที่เหมือนกัน ต่างกันเพียงวัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น กระบวนการผลิตถุงพลาสติก มีขั้นตอนดังนี้
 
1. การเตรียมวัตถุดิบ
เริ่มจากการนำเอาวัตถุดิบ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมของชนิดและปริมาณของถุงพลาสติกที่ต้องการมาผสมกับสีในอัตราส่วนที่เหมาะสม ถ้าต้องการถุงพลาสติกที่ไม่มีสี ก็ไม่ต้องผสมสี จากนั้นนำวัตถุดิบไปเทเข้าเครื่องเป่าถุง
 
2.การเป่าถุง
เครื่องเป่าถุงจะทำการหลอมเม็ดพลาสติกโดยใช้ความร้อนในแม่แบบรีด โดยที่ เกลียวรีดจะรีดหมุนอัดเม็ดพลาสติกผ่านเข้าในส่วนให้ความร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิ 300-500 องศาฟาเรนไฮต์ เม็ดพลาสติกที่หลอมเหลวจะถูกอัดผ่านแม่แบบด้วยแรงอัด 500-600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากนั้นจะเป่าอากาศเข้าไปในช่องอากาศให้พลาสติกพองตัวตามขนาดที่ต้องการ ชิ้นงานที่ได้จะมีลักษณะเป็นหลอดพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ่งจะถูกส่งผ่านลูกกลิ้งที่มีความเรียบสนิทอีกครั้งเพื่อรีดพลาสติกให้อยู่ในลักษณะแบน ตลอดจนป้องกันอากาศภายในไม่ให้ออกจากช่องพลาสติกได้ เพื่อให้อากาศที่อยู่ภายในมีปริมาณคงที่และจะได้ถุงพลาสติกขนาดเท่าเดิม ท้ายสุด ชิ้นงานที่ออกมาจะมีลักษณะแบนและม้วนไว้เพื่อรอการพิมพ์หรือตัดเย็บต่อไป ในขั้นตอนนี้ อาจมีขั้นตอนพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาตามลักษณะงาน เช่น
 -การพับด้านข้างสำหรับถุงหิ้ว สำหรับถุงหิ้วชนิดพับด้านข้าง หลังจากที่ได้ชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นหลอดพลาสติก ส่งผ่านลูกกลิ้งในครั้งแรกแล้ว ขั้นต่อไปคือการพับด้านข้างโดยมีไม้ยันด้านข้างทั้งสองด้านไว้แล้วส่งชิ้นงานพลาสติกผ่านลูกกลิ้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บไว้เป็นม้วนรอการพิมพ์หรือตัดเย็บต่อไป
-การหล่อน้ำเย็นสำหรับถุงร้อน ขั้นตอนนี้เป็นการผลิตถุงร้อนที่ใช้เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนเป็นวัตถุดิบ ซึ่งมีจุดหลอมละลายสูงกว่าเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตถุงพลาสติกชนิดอื่น ชิ้นงานพลาสติกที่ได้จึงต้องผ่านการหล่อเย็นด้วยน้ำอีกครั้งหนึ่ง (ถุงชนิดนี้ KDT ไม่ได้ทำการผลิต)
-การระเบิดผิว เพื่อเตรียมผิวฟิล์มสำหรับทำการพิมพ์ลายต่อไป
-การพิมพ์ลาย หลังจากที่เครื่องเป่าทำการเป่าถุงพลาสติกออกมาเป็นม้วนแล้ว หากต้องการพิมพ์ลายถุงหรือยี่ห้อ ก็จะต้องทำการพิมพ์ถุงก่อนที่จะเข้าเครื่องตัดและซีลถุง ม้วนพลาสติกจะถูกส่งผ่านแบบแม่พิมพ์ที่แกะเป็นแบบไว้ หากลวดลายนั้นมีหลายสี ก็จะต้องทำการพิมพ์ม้วนพลาสติกตามจำนวนสีที่ต้องการพิมพ์เป็นลำดับไป
 
3.การตัดและซีลถุง
ขั้นตอนนี้ทำโดยเครื่องตัดและซีล ซึ่งทำการตัดและซีลถุงเสร็จภายในกระบวนการเดียวกัน ม้วนพลาสติกจะถูกส่งผ่านเข้าเครื่องซีลด้วยความร้อนรีด จากนั้นจะผ่านไปเข้าขั้นตอนการตัดเพื่อให้ได้ขนาดและความยาวตามที่ต้องการ (ในขั้นตอนนี้อาจมีการตัดปากถุงหรือเจาะถุงเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการการสั่งผลิตของลูกค้า)
  
4. การบรรจุหีบห่อ
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเพื่อรอการขนส่งและจำหน่าย
 

 

ขอขอบคุณข้อมูล : ที่มา

เอกสารอ้างอิง:-
1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ “อุตสาหกรรมถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก” (ออนไลน์)
http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/File/vol4Ch_9_plastic.doc

2. กัลยา อุบลทิพย์ (2537) “การผลิตถุงพลาสติก” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ